ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΖΗ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑρχικήΥποτροφίες › Κανονισμός για την Οργάνωση - Προκήρυξη και Παροχή υποτροφιών › Παραρτήματα

Κανονισμός για την Οργάνωση - Προκήρυξη και Παροχή υποτροφιών › Παραρτήματα

σε διακρινόμενους Ευρυτάνες φοιτητές ή μεταπτυχιακούς φοιτητές του εσωτερικού ή εξωτερικού (όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την από 01.06.2018 απόφαση του Δ.Σ του Ιδρύματος)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Απονέμονται σε προπτυχιακούς φοιτητές Ελληνικών Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι, ως ακολούθως:

Α. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

  1. Οι υποτροφίες αφορούν υποψηφίους που έχουν Ευρυτανική Καταγωγή, όπως αυτή προσδιορίζεται στο ΠΕΜΠΤΟ κεφάλαιο παρ. 1, και έχουν αποφοιτήσει από Λύκεια και Λυκειακές Τάξεις Γυμνασίων του Νομού Ευρυτανίας.
  2. Η διάρκεια της υποτροφίας είναι από ένα έως και τρία έτη συνεχόμενα και χορηγείται μία φορά κατά την διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών.
  3. Το ύψος της υποτροφίας ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250,00) ευρώ ανά μήνα και χορηγείται για 10 μήνες (από Σεπτέμβριο έως και Ιούνιο) ανά ακαδημαϊκό έτος. Το ποσό αυτό μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση του Δ.Σ, εντός των ορίων που ενδεχομένως τίθενται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου.
  4. Κατά το πρώτο έτος απονομής η υποτροφία καταβάλλεται εξ ολοκλήρου, στην εκδήλωση απονομών που οργανώνεται από το Ίδρυμα. Η υποτροφία συνεχίζεται το επόμενο ή τα επόμενα ακαδημαϊκά έτη, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι η απόδοση του υποτρόφου δεν υπολείπεται ουσιωδώς της απόδοσης του προηγουμένου έτους. Προς το σκοπό αυτό δικαιούχος υποβάλει, μέχρι 31 Δεκεμβρίου, αίτηση συνέχισης της υποτροφίας, συνοδευόμενη από τα στοιχεία υπολογισμού των ακαδημαϊκών κριτηρίων, όπως αυτά ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις συνέχισης της υποτροφίας, αυτή καταβάλλεται στην εκδήλωση απονομών που οργανώνεται από το Ίδρυμα.

Β. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

  1. Οι υποτροφίες είναι ετήσιας διάρκειας και χορηγούνται σε υποψηφίους με Ευρυτανική Καταγωγή όπως αυτή προσδιορίζεται στο κεφάλαιο 5 παρ. 1, ανεξαρτήτως Λυκείου αποφοίτησης.
  2. Η διάρκεια της υποτροφίας είναι ενός εκπαιδευτικού έτους και καταβάλλεται εξ ολοκλήρου, στην εκδήλωση απονομών που οργανώνεται από το Ίδρυμα.
  3. Το ύψος της υποτροφίας ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250,00) ευρώ ανά μήνα και χορηγείται για 10 μήνες του ακαδημαϊκού έτους (από Σεπτέμβριο έως και Ιούνιο).
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

A. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
Αφορά ΜΟΝΟ υποψηφίους που αποφοίτησαν από Λύκεια ή Λυκειακές τάξεις Γυμνασίων Νομού Ευρυτανίας
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΟΡΙΑ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ μέγιστος αριθμός μορίων 47
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ Οι υποψήφιοι παίρνουν έξι (6) μόρια με βάση τον βαθμό απολυτηρίου.
Έξι (6) μόρια αντιστοιχούν στο μεγαλύτερο βαθμό, μηδέν (0) στο μικρότερο και γίνεται αναλογική κατανομή στους ενδιάμεσους βαθμούς
Μέγιστος αριθμός μορίων 6
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Ως βαθμολογία θεωρείται αυτή που προκύπτει από τον βαθμό του έτους (Μ.Ο. των δύο εξαμήνων) επί τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας, όπως αυτοί περιγράφονται παρακάτω:
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 0,80: όλες οι Σχολές των Τ.Ε.Ι
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 0,85: όλες οι πρώην Σχολές των Τ.Ε.Ι που συγχωνεύτηκαν σε ΑΕΙ (για 5 χρόνια )
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 0,90: Σχολές Φυσικής Αγωγής, Παιδαγωγικές Σχολές (Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών)
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 1,00: Πολυτεχνικές, Ιατρικές, Φαρμακευτικές και Νομικές Σχολές
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 0,95: όλες οι Σχολές που δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ
Κάθε μονάδα βαθμολογίας πάνω από 6,5 που προκύπτει από τον παραπάνω υπολογισμό αντιστοιχεί σε 10,571μόρια.
Αριθμός Μορίων = (βαθμολογία-6,5) x 10,571 = ...
Μέγιστος αριθμός μορίων 37
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ Αξιολογούνται έως δύο ξένες γλώσσες. Τα μόρια υπολογίζονται με βάση το επίπεδο κατοχής της γλώσσας
Επίπεδο C2: 2 μόρια
Επίπεδο C1: 1 μόριο
Μέγιστος αριθμός μορίων 4
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ μέγιστος αριθμός μορίων 40
  Ο υπολογισμός των μορίων γίνεται με βάση το «ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»

Λαμβάνονται υπόψη:
1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Θεωρείται το ποσό που προκύπτει από τα φορολογητέα εισοδήματα των γονέων, των ανήλικων μελών της οικογένειας, αυτών που σπουδάζουν και του/της υποψηφίου, αφού αφαιρεθεί ποσό πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για τους/τις φοιτητές/τριες που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο κατοικίας των γονέων και υποβάλλονται σε δαπάνες ενοικίου αφού δεν φιλοξενούνται σε εστίες ή ιδρύματα ή σε κατοικία συγγενών. Η δαπάνη ενοικίου αποδεικνύεται από αντίγραφο του συμφωνητικού μίσθωσης που υποβάλλεται με την αίτηση συμμετοχής. Όταν σπουδάζουν δύο αδέλφια σε ξεχωριστές πόλεις αφαιρούνται δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ κ.ο.κ., εάν σπουδάζουν στην ίδια πόλη το ποσό των (5.000) ευρώ αφαιρείται μία φορά και τα μόρια υπολογίζονται στον/στην αδελφό/η με το μεγαλύτερο βαθμό
2. ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ:
Θεωρείται το πηλίκο κλάσματος που έχει αριθμητή την αξία της ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (όπως προκύπτει για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ) και παρονομαστή τον ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (γονείς, ανήλικα παιδιά, φοιτητές και ο υποψήφιος)

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
«ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» είναι αυτό που προκύπτει από το άθροισμα του προσωπικού εισοδήματος* του υποψηφίου αν υπάρχει, με το εισόδημα που προκύπτει ως πηλίκο κλάσματος με ονομαστή το ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ και παρονομαστή τον ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (γονείς, ανήλικα παιδιά, φοιτητές και ο υποψήφιος)
Η υποψηφιότητα λαμβάνει 0 μόρια σε δύο περιπτώσεις:
  1. το «ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 12.000 ευρώ
  2. όταν η αξία της «ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» είναι μεγαλύτερη ή ίση των 150.000 ευρώ (αυξάνεται ή μειώνεται ποσοστιαία σύμφωνα με την αλλαγή των αντικειμενικών αξιών της Α Ζώνης Καρπενησίου)
Ο υπολογισμός των μορίων γίνεται λαμβάνοντας υπόψη ότι στα χίλια (1.000) ευρώ «ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» αναλογούν 3,333 μόρια
Αριθμός μορίων = 40–(«ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» σε χιλιάδες) x 3,333 = ...

* (στο προσωπικό εισόδημα δεν περιλαμβάνεται το τεκμαρτό αλλά μόνο το πραγματικό)
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ μέγιστος αριθμός μορίων 10
  1. ΠΟΛΥΜΕΛΕΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
Δύο (2) μόρια για κάθε παιδί μετά το δεύτερο, για παιδιά που είναι εξαρτώμενα από την οικογένεια έως 24 ετών
2 ανά παιδί
  2.ΟΡΦΑΝΟΣ/Η Ή ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ  
  - Ορφανός/ή από ένα γονέα ή παιδί μονογονεϊκής οικογένειας. 2
  - Ορφανός/ή και από τους δύο γονείς 5
  3. ΣΟΒΑΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ Ή Ατομα με Αναπηρία 5
  4. ΣΟΒΑΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ Ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ‘Η ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 2 ανά μέλος
  5. ΑΔΕΛΦΙΑ ΠΟΥ ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΝ Τα μόρια υπολογίζονται για αδέλφια που σπουδάζουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σε μεταπτυχιακά προγράμματα ή εκπονούν διδακτορική διατριβή ΚΑΙ η ηλικία τους δεν είναι μεγαλύτερη από αυτή που καθορίζεται στην παρ. 11 του ΠΕΜΠΤΟΥ κεφαλαίου του παρόντος κανονισμού 2 ανά φοιτητή
ΜΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. μέγιστος αριθμός μορίων 3
(υπολογίζεται ο μέσος όρος της βαθμολογίας των παρόντων) 1. Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά 1
2. Δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια 1
3. Συστατικές επιστολές από τις οποίες προκύπτει ότι ο/η υποψήφιος/α ανήκει στους άριστους του τμήματός του σε ποσοστό μικρότερο του 5% 1
4. Διάκριση σε πανελλήνιους διαγωνισμούς (μουσικής, λογοτεχνίας, ζωγραφικής κλπ.) 1
5. Εάν ο/η υποψήφιος/α στα κοινωνικά κριτήρια ξεπερνά αρκετά τον μέγιστο αριθμό μορίων 1
6. Γνώση ξένων γλωσσών που δεν έχει ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό των μορίων 1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

B. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
Αφορά υποψηφίους που έχουν ευρυτανική καταγωγή ανεξαρτήτως Λυκείου αποφοίτησης
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΟΡΙΑ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ μέγιστος αριθμός μορίων 47
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ Όλοι οι υποψήφιοι παίρνουν δύο (2) μόρια με βάση τον βαθμό απολυτηρίου.
Δύο (2) μόρια αντιστοιχούν στο μεγαλύτερο βαθμό, μηδέν (0) στο μικρότερο και γίνεται αναλογική κατανομή στους ενδιάμεσους βαθμούς.
Οι απόφοιτοι των Λυκείων ή Λυκειακών Τάξεων των Γυμνασίων του Νομού Ευρυτανίας παίρνουν επιπλέον ΤΕΣΣΕΡΑ (4) μόρια τα οποία προστίθενται στα προηγούμενα.
  6
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Ο υπολογισμός των μορίων γίνεται όπως ακριβώς περιγράφεται στις υποτροφίες τριετούς διάρκειας   37
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ Η αξιολόγηση των μορίων που αντιστοιχούν στις ξένες γλώσσες γίνεται όπως και για τις υποτροφίες τριετούς διάρκειας.   4
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ μέγιστος αριθμός μορίων 40
  Ο υπολογισμός των μορίων γίνεται με βάση το «ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» όπως ακριβώς περιγράφεται στις υποτροφίες τριετούς διάρκειας
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ μέγιστος αριθμός μορίων 10
  Όπως ακριβώς περιγράφονται και υπολογίζονται για τις υποτροφίες τριετούς διάρκειας.
ΜΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. μέγιστος αριθμός μορίων 3
  Όπως ακριβώς περιγράφονται στις υποτροφίες τριετούς διάρκειας
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΟΡΙΑ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ μέγιστος αριθμός μορίων 39
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ Ως βαθμολογία θεωρείται αυτή που προκύπτει από τον βαθμό του πτυχίου επί τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας, όπως αυτοί περιγράφονται παρακάτω:
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 0,80: όλες οι Σχολές των Τ.Ε.Ι
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 0,85: όλες οι πρώην Σχολές των Τ.Ε.Ι που συγχωνεύτηκαν σε ΑΕΙ (για 5 χρόνια )
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 0,90: Σχολές Φυσικής Αγωγής, Παιδαγωγικές Σχολές (Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών)
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 1,00: Πολυτεχνικές, Ιατρικές, Φαρμακευτικές και Νομικές Σχολές
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 0,95: όλες οι Σχολές που δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ Κάθε μονάδα βαθμολογίας πάνω από 6,5 που προκύπτει από τον παραπάνω υπολογισμό αντιστοιχεί σε δέκα (10) μόρια.
Αριθμός μορίων = (βαθμολογία–6,5) x δέκα(10) μόρια=...
  35
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ Η αξιολόγηση των μορίων που αντιστοιχούν στις ξένες γλώσσες γίνεται όπως και για τις υποτροφίες τριετούς διάρκειας   4
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ μέγιστος αριθμός μορίων 40
  Ο υπολογισμό των μορίων γίνεται με βάση το «ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» όπως ακριβώς περιγράφεται στις υποτροφίες τριετούς διάρκειας
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ μέγιστος αριθμός μορίων 10
  Όπως ακριβώς περιγράφονται και υπολογίζονται για τις υποτροφίες τριετούς διάρκειας.
ΜΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. μέγιστος αριθμός μορίων 5
  Όπως ακριβώς περιγράφονται στις υποτροφίες τριετούς διάρκειας
ΛΥΚΕΙΟ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ μέγιστος αριθμός μορίων 6
  Όσοι υποψήφιοι αποφοίτησαν από Λύκεια ή Λυκειακές τάξεις Γυμνασίων του Νομού Ευρυτανίας λαμβάνουν έξι ( 6 ) μόρια


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 2018-2019

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: Καρπενήσι, 10/06/2019. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Δ.Σ., με την υπ’ αριθ. 187/10.06.2019 απόφασή του, αφού αξιολόγησε τις υποψηφιότητες που υπεβλήθησαν με την αρχική και ...

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018-2019 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Το ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΖΗ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ επαναλαμβάνει την προκήρυξη χορήγησης τεσσάρων (4) υποτροφιών για προπτυχιακές ...