ΑρχικήΥποτροφίες › Κανονισμός για την Οργάνωση - Προκήρυξη και Παροχή υποτροφιών › Κανονισμός

Κανονισμός για την Οργάνωση - Προκήρυξη και Παροχή υποτροφιών › Κανονισμός

σε διακρινόμενους Ευρυτάνες φοιτητές ή μεταπτυχιακούς φοιτητές του εσωτερικού ή εξωτερικού (όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την από 14.09.2019 απόφαση του Δ.Σ του Ιδρύματος)

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ σε Ελληνικά δημόσια Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι, που περιλαμβάνει:

 1. Υποτροφίες τριετούς διάρκειας για Ευρυτάνες φοιτητές και σπουδαστές που αποφοίτησαν από Λύκεια του Νομού Ευρυτανίας
 2. Υποτροφίες ετήσιας διάρκειας σε Ευρυτάνες φοιτητές και σπουδαστές που απεφοίτησαν από οποιοδήποτε Λύκειο.

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ εσωτερικού ή εξωτερικού.

Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΒΡΑΒΕΙΑ

Η χορήγηση βραβείων προκηρύσσεται με απόφαση του Δ.Σ κάθε Σεπτέμβριο και έχει πάντοτε ετήσια διάρκεια. Με την απόφασή του το Δ.Σ ορίζει τον αριθμό, το είδος και τις προϋποθέσεις χορήγησης των βραβείων του έτους, καθώς και το ύψος της οικονομικής παροχής κάθε βραβείου ή κατηγορίας βραβείων. Η προκήρυξη βραβείων ανήκει στη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές οικονομικές συνθήκες και τις δυνατότητες του προϋπολογισμού του Ιδρύματος μπορεί να αυξομειώνει τον αριθμό και το ύψος των βραβείων ή και να μην προκηρύσσει πρόγραμμα βραβείων για μία ή περισσότερες ετήσιες περιόδους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

1. Η απονομή «Αριστείων» και τιμητικών διακρίσεων κάθε είδους γίνεται οποτεδήποτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αριστεία και τιμητικές διακρίσεις μπορεί να απονεμηθούν είτε στο πλαίσιο τακτικού προγράμματος που προκηρύσσεται με απόφαση του Διοικητικού κάθε Σεπτέμβριο, είτε εκτάκτως με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία ορίζει τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία απονομής.
2. Τα αριστεία αφορούν μαθητές ή ομάδα μαθητών, φοιτητές ή ομάδα φοιτητών, με Ευρυτανική Καταγωγή, όπως προσδιορίζεται στην πρώτη παράγραφο του πέμπτου Κεφαλαίου.
3. Τα αριστεία αφορούν την εξαιρετική διάκριση ενδεικτικά από την συμμετοχή:

 1. σε Πανευρωπαϊκές Ολυμπιάδες ή Βαλκανιάδες (φυσικών επιστημών, πληροφορικής , μαθηματικών και άλλων επιστημών)
 2. σε Μεσογειακούς, Πανευρωπαϊκούς Αγώνες και Διεθνείς αθλητικούς αγώνες ή σε συμμετέχοντες σε αθλητική ομάδα εθνικού επιπέδου (τα αθλήματα πρέπει να περιλαμβάνονται σε αναγνωρισμένες από την πολιτεία Ομοσπονδίες)
 3. σε μουσικούς ή θεατρικούς πανελλήνιους ή διεθνείς διαγωνισμούς.

4. Για χορήγηση αριστείων ισχύουν, εκτός αντίθετης απόφασης του Δ.Σ, τα ηλικιακά όρια της παρ. 11 του ΠΕΜΠΤΟΥ κεφαλαίου του παρόντος κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
 • Το Σεπτέμβριο κάθε έτους καταρτίζεται ο Οικονομικός Προϋπολογισμός του Ιδρύματος, ο οποίος περιλαμβάνει και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΑΖΗ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ του επομένου έτους. Εν συνεχεία, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται το είδος, ο αριθμός των υποτροφιών για το κάθε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (άρθρο 10 παρ. 1 του Καταστατικού) και αμέσως μετά προκηρύσσονται τα αντίστοιχα Προγράμματα Υποτροφιών.
 • Εντός του μηνός Οκτωβρίου, η Γραμματεία του Ιδρύματος δίνει στη δημοσιότητα την προκήρυξη για τη χορήγηση των Υποτροφιών. Ειδικότερα, περίληψη της προκήρυξης αυτής δημοσιεύεται 45 τουλάχιστον ημέρες πριν από την τελευταία ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων, δύο φορές σε δύο τοπικές εφημερίδες, που εκδίδονται στο Καρπενήσι, σε μία ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος (www.idrymagazi.gr).
 • Εντός των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου μετά την δημοσίευση της προκήρυξης κατατίθενται στην Γραμματεία του Ιδρύματος οι σχετικές αιτήσεις των υποψηφίων, συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά – πιστοποιητικά. Όσες αιτήσεις κατατεθούν στην γραμματεία του Ιδρύματος, ή αποσταλούν εμπρόθεσμα μέσω ταχυδρομείου, αλλά δεν είναι συμπληρωμένες ή δεν πληρούν τους όρους του κανονισμού και της προκήρυξης και δεν συνοδεύονται από απαραίτητα δικαιολογητικά – πιστοποιητικά δεν αξιολογούνται. Αποτελεί ευθύνη του/της ενδιαφερόμενου/νης να παραδώσει ή να αποστείλει στο Ίδρυμα εμπρόθεσμα την αίτηση ορθά συμπληρωμένη και συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Στο στάδιο της αξιολόγησης θα λαμβάνονται υπόψη οι φάκελοι που είναι πλήρεις.
 • Η Γραμματεία του Ιδρύματος παρέχει τις αναγκαίες διευκρινήσεις στους υποψηφίους σχετικά με τα προγράμματα υποτροφιών, χορηγεί έντυπα, και παραλαμβάνει τις αιτήσεις. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους και μετά απ' αυτή την ημερομηνία καμία αίτηση δεν γίνεται δεκτή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι κατά την υποβολή της αιτήσεως θα πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

 1. 1. Ευρυτανική καταγωγή (από πατέρα ή μητέρα) ή η οικογένεια του υποψηφίου να κατοικεί στην Ευρυτανία τα τελευταία πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια, πριν την υποβολή της αίτησης, και να συνεχίζει να διαμένει στην Ευρυτανία κατά τον χρόνο της υποτροφίας.
 2. 2. Σύμφωνα με τον Οργανισμό του Ιδρύματος οι υποψήφιοι δεν πρέπει να διαθέτουν επαρκή για τις σπουδές τους προσωπικά ή οικογενειακά εισοδήματα, όπως αυτά προσδιορίζονται στα κριτήρια επιλογής που αφορούν την οικονομική κατάσταση του υποψηφίου.
 3. Οι υποτροφίες του παρόντος κανονισμού αφορούν υποψηφίους/ες φοιτητές/τριες μετά το πρώτο έτος σπουδών μέχρι και την λήψη του πτυχίου.
 4. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα της σχολής τους μέχρι το χρόνο υποβολής της αίτησης και να έχουν επίδοση τουλάχιστον «λίαν καλώς» κατά τα δύο προηγούμενα εξάμηνα σπουδών».
 5. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφίων που υπηρετούν ως μόνιμοι υπάλληλοι στον δημόσιο τομέα η στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
 6. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφίων που υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία.
 7. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφίων που φοιτούν σε στρατιωτικές, αστυνομικές σχολές και σχολές της πυροσβεστικής.
 8. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφίων για απόκτηση δευτέρου πτυχίου ή δευτέρου μεταπτυχιακού τίτλου.
 9. Δεν χορηγείται υποτροφία σε υποψήφιο που λαμβάνει υποτροφία για το ίδιο ακαδημαϊκό έτος από άλλο φορέα.
 10. Δεν χορηγείται υποτροφία για σπουδές εξ αποστάσεως ή για σπουδές ανοικτού Πανεπιστημίου.
 11. Ηλικία υποψηφίων, κατά την 31 Δεκεμβρίου του έτους αξιολόγησης για τη χορήγηση της υποτροφίας, θα πρέπει να είναι έως :
  1. 25 ετών για το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών
  2. 28 ετών για το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών
  3. 32 ετών για το πρόγραμμα διδακτορικής διατριβής
 12. Η αξιολόγηση της υποψηφιότητας γίνεται με υπολογισμό αριθμού μορίων με βάση κριτήρια που συνοδεύουν τον παρόντα κανονισμό. Δεν χορηγείται υποτροφία, εάν ο/η υποψήφιος/α δεν συγκεντρώσει 45 μόρια.
 13. Υποψήφιος/α μπορεί να διεκδικήσει στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος υποτροφία τριετούς διάρκειας ή μονοετούς, χορηγείται όμως μόνο η μία εκ των δύο.
 14.  Όταν υπάρχουν περισσότεροι του ενός υποψήφιοι, μέλη της ίδιας οικογένειας, υποτροφία χορηγείται μόνο σε ένα μέλος, αυτό που συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό μορίων από τα προβλεπόμενα στα ακαδημαϊκά κριτήρια.
 15. Το Διοικητικό Συμβούλιο, για τις ανάγκες της αξιολόγησης και επιλογής των δικαιούχων, επεξεργάζεται και συγκρίνει τα προσωπικά δεδομένα και στοιχεία που υποβάλλονται με τα αντίστοιχα των λοιπών υποψηφίων και μπορεί να ζητήσει συμπληρωματικά πιστοποιητικά η άλλα στοιχεία που κρίνει απαραίτητα για την διαμόρφωση ορθής αξιολόγησης της αίτησης. Η υποβολή της αίτησης συμμετοχής αποτελεί σύμφωνη γνώμη του υποψηφίου και εξουσιοδότηση του Δ.Σ. για την παραπάνω επεξεργασία και σύγκριση. Άρνηση κατάθεσης από τον υποψήφιο στον καθορισμένο χρόνο των συμπληρωματικών στοιχείων τον αποκλείει από την εξέταση της υποψηφιότητας.
 16. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακαλεί τη χορήγηση της υποτροφίας, αν διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι τυπικές προϋποθέσεις υποψηφιότητας στον διαγωνισμό ή αν διαπιστωθεί ότι έχουν κατατεθεί ψευδή στοιχεία και έγγραφα, (στην περίπτωση αυτή μπορεί να κινηθεί η διαδικασία της ποινικής δίωξης).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Οι υποψήφιοι που δικαιούνται υποτροφία, καλούνται να υποβάλλουν, μέσα στην καθορισμένη προθεσμία, τα παρακάτω δικαιολογητικά για να αξιολογηθεί η αίτηση υποψηφιότητάς τους:

 1. Ειδική έντυπη αίτηση συμμετοχής στην οποία ο υποψήφιος, μεταξύ άλλων, δηλώνει ενυπογράφως:
  α) ότι όλα τα στοιχεία που αναγράφονται στην αίτηση συμμετοχής και τα έγγραφα που τη συνοδεύουν είναι πλήρη και αληθή,
  β) ότι η υποβολή της αίτησης αποτελεί και εξουσιοδότηση προς το Ίδρυμα να επαληθεύει τα παραπάνω στοιχεία μέσω επικοινωνίας με τις υπηρεσίες και τις αρχές που τα εξέδωσαν,
  γ) ότι συμφωνεί και αποδέχεται το δικαίωμα του Διοικητικού Συμβουλίου και των αρμοδίων διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος να προβαίνει, για τις ανάγκες της αξιολόγησης, σε κάθε νόμιμη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, καθώς και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης και του πίνακα κατάταξης των υποψηφίων.
 2. Μία πρόσφατη φωτογραφία.
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, προσφάτου εκδόσεως, που να πιστοποιεί την καταγωγή του υποψηφίου, να φαίνονται τα μέλη της οικογένειάς του, να προκύπτει αν προέρχεται από μονογονεϊκή οικογένεια.
 4. Αντίγραφο της ταυτότητας του αιτούντος υποψηφίου υποτρόφου.
 5. Αντίγραφο του Απολυτηρίου Λυκείου.
 6. Εκκαθαριστικό σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος του περασμένου έτους, για το προσωπικό και οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα, του ιδίου (αν υπάρχει) και των γονέων ή βεβαίωση ότι δεν υποχρεούνται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης.
 7. Αντίγραφο δήλωσης ΕΝΦΙΑ προηγουμένου έτους από το οποίο να προκύπτει η ακίνητη περιουσία.
 8. α) Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών σπουδών για το Προπτυχιακό Πρόγραμμα, β) Ενδεικτικό πρόγραμμα Σπουδών (Βεβαίωση της οικείας σχολής), γ) Για το Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό Πρόγραμμα, αντίγραφο του Πτυχίου ή πιστοποιητικό του ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ που θα αναγράφει το βαθμό του πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία των μεταπτυχιακών σπουδών, εφόσον υπάρχει, δ) Σε περίπτωση αίτησης για διδακτορικό προκαταρκτικό δίπλωμα (Μaster, DEA, κλπ), βεβαίωση, από την οποία να προκύπτει η εγγραφή στο τρέχον ή στο προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος ή επιστολή κατ’ αρχήν αποδοχής και θετικά στοιχεία αλληλογραφίας με το Πανεπιστήμιο ή τη Σχολή. ε) Δύο, τουλάχιστον, συστατικές επιστολές για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές ή τους υποψηφίους διδάκτορες.
 9. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι:
  α) δεν είναι δικαιούχος άλλης υποτροφίας ή βραβείου και
  β) όλα τα στοιχεία που αναγράφονται στην αίτηση και όλα τα έγγραφα που τη συνοδεύουν είναι πλήρη, αληθή και ακριβή.
 10. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα με απαραίτητα δικαιολογητικά για τα αναφερόμενα σε αυτό, π.χ. δημοσιεύσεις σε συνέδρια, δημοσιεύσεις σε αναγνωρισμένα περιοδικά κ.λπ..
 11. Αν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα υγείας του υποψηφίου η μελών της οικογενείας του ή υπάρχουν αναπηρίες, βεβαίωση ή βεβαιώσεις από αρμόδιες υπηρεσίες ή φορείς του Δημοσίου.
 12. Αν σπουδάζουν αδέλφια σε Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. βεβαιώσεις των σχολών που σπουδάζουν.
 13. Αντίγραφο του συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας του υποψηφίου, εφόσον ο ίδιος ή αδελφός / ή σπουδάζουν σε πόλη διαφορετική από τον τόπο κατοικίας τους.
 14. Κάθε άλλο στοιχείο που είναι απαραίτητο για την υποστήριξη της αίτησης ή περιλαμβάνεται στην προκήρυξη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
 1. Εντός του μηνός Ιανουαρίου του έτους μετά την προκήρυξη των προγραμμάτων υποτροφιών και βραβείων, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος αποφασίζει σύμφωνα με την προκήρυξη για την επιλογή των υποτρόφων μεταξύ των περισσοτέρων υποψηφίων.
 2. Για την τελική επιλογή των υποτρόφων το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτεί έγκαιρα γνωμοδοτική επιτροπή αποτελούμενη από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικούς επιστήμονες στο γνωστικό αντικείμενο των προκηρυγμένων υποτροφιών και βραβείων, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. Η επιτροπή θα εισηγείται προς το Δ.Σ, αφού εξετάσει τους φακέλους των υποψηφίων. Η επιλογή γίνεται με μοριοδότηση όπως φαίνεται στο συνοδευτικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του παρόντος κανονισμού.
 3. Το Δ.Σ του Ιδρύματος, συνεκτιμώντας τα προσόντα των υποψηφίων και την εισήγηση της επιτροπής προχωρεί στην έκδοση απόφασης. Το πρακτικό της εκλογής των υποτρόφων γνωστοποιείται στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωμένης Περιφερειακής Διοίκησης, για ενημέρωση.
 4. Η υποτροφία χορηγείται μετά από την υπογραφή σύμβασης μεταξύ του Ιδρύματος και του υποτρόφου. Στην σύμβαση θα αναφέρονται οι προϋποθέσεις συνέχισης της υποτροφίας.
 5. Το Ίδρυμα μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να διακόψει την υποτροφία που χορήγησε, αν αποδειχθεί ότι τα υποβαλλόμενα από τον υπότροφο στοιχεία δεν είναι ακριβή ή ότι η πρόοδος των σπουδών του δεν είναι ικανοποιητική ή ότι η συμπεριφορά του είναι ανάρμοστη ή ασυμβίβαστη με τους σκοπούς του Ιδρύματος, ή εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό και τα παραρτήματά του.


ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τελευταίες ανακοινώσεις


ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, με την υπ’ αριθμ. 1/22-01-2023 πράξη  του, κατάρτισε τον πίνακα υποτρόφων φοιτητών (διδακτορικών, μεταπτυχιακών και προπτυχιακών σπουδών) ακαδημαϊκού ...

Τρίτη 24/1/2023

ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΖΗ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ προκηρύσσει τη χορήγηση τεσσάρων (4) υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές, δύο (2) για μεταπτυχιακές σπουδές και μιας (1) υποτροφίας για ...

Τρίτη 18/10/2022