ΑρχικήΥποτροφίες › Κανονισμός για την Οργάνωση - Προκήρυξη και Παροχή υποτροφιών › Γενικά

Κανονισμός για την Οργάνωση - Προκήρυξη και Παροχή υποτροφιών › Γενικά

σε διακρινόμενους Ευρυτάνες φοιτητές ή μεταπτυχιακούς φοιτητές του εσωτερικού ή εξωτερικού (όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την από 14.09.2019 απόφαση του Δ.Σ του Ιδρύματος)

 

ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΖΗ – ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΙΩΝ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, κατά τη συνεδρίαση της 01.06.2018, εξέδωσε, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 10 παρ. 6 του από 03.10.1999 Προεδρικού Διατάγματος (Φ.Ε.Κ τ. Β 875/1999), τον παρόντα Κανονισμό Υποτροφιών Βραβείων και Αριστείων. Στον Κανονισμό ενσωματώνονται επικαιροποιημένες οι ρυθμίσεις που ίσχυσαν μέχρι σήμερα σύμφωνα με τις από 08.07.2000 και 13.12.2014 αποφάσεις του Δ.Σ, καθώς και νεώτερες ρυθμίσεις που εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. με τις από 01.06.2018 και 193/14.09.2019 αποφάσεις του.

Ο Κανονισμός αποτελείται από επτά κεφάλαια και τέσσερα (4) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα του Κανονισμού και έχουν την ίδια με αυτόν τυπική και ουσιαστική ισχύ.

Η ισχύς του Κανονισμού άρχεται από την ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος στο διαδίκτυο και παύει από την ανάρτηση κατά τον ίδιο τρόπο απόφασης του Δ.Σ. για την προποποίηση ή την κατάργηση ή την αναστολή εφαρμογής του.

Το ακριβές κείμενο του Κανονισμού έχει ως εξής:


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΙΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τελευταίες ανακοινώσεις


ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 2020-2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020-2021 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, με την υπ’ αριθμ. 204/13-02-2021 πράξη του, κατάρτισε τον πίνακα υποτρόφων φοιτητών (μεταπτυχιακών και προπτυχιακών ...

Τρίτη 16/2/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Γνωστοποιείται σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι κάθε αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα υποτροφιών τρέχοντος έτους πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από Ενημέρωση - Δήλωση Συγκατάθεσης για ...

Δευτέρα 2/11/2020