ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΖΗ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑρχικήΝέα › Ανακοινώσεις › ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 2018-2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 2018-2019

Δευτέρα 10/6/2019

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:

Καρπενήσι, 10/06/2019.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Δ.Σ., με την υπ’ αριθ. 187/10.06.2019 απόφασή του, αφού αξιολόγησε τις υποψηφιότητες που υπεβλήθησαν με την αρχική και την επαναληπτική προκήρυξη, κατάρτισε τον πίνακα υποτρόφων εκπαιδευτικού έτους 2018-2019.

Ο πίνακας, που δημοσιεύεται και αναρτάται για την ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου, έχει ως εξής:

 

Ι. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

  1. Κάλφας Μιχαήλ
  2. Χορμόβα Χριστίνα

ΙΙ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  1. Οικονόμου Αργύριος
  2. Ανδρώνη Ελένη

ΙII. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  1. Κατσούδα Μαρία

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

  1. Κάθε ενδιαφερόμενος που συμμετείχε ως υποψήφιος στο πρόγραμμα υποτροφιών, μπορεί να υποβάλει ένσταση κατά του πίνακα υποτρόφων και της απόφασης του Δ.Σ. εντός 10 ημερών από την επομένη της ανάρτησης του πίνακα υποτρόφων στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος (11/06/2019).
  2. Κάθε ένσταση πρέπει να απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, να υποβάλλεται εγγράφως (ταχυδρομική διεύθυνση Ιδρύματος οδός Ρ. Φεραίου αρ. 2, Καρπενήσι) και να περιέχει τους ουσιαστικούς ή τυπικούς λόγους της ένστασης.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 2018-2019

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: Καρπενήσι, 10/06/2019. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Δ.Σ., με την υπ’ αριθ. 187/10.06.2019 απόφασή του, αφού αξιολόγησε τις υποψηφιότητες που υπεβλήθησαν με την αρχική και ...

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018-2019 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Το ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΖΗ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ επαναλαμβάνει την προκήρυξη χορήγησης τεσσάρων (4) υποτροφιών για προπτυχιακές ...